Η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εδρεύουσα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39, Ιωνία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57008, Τηλ. +30 2310 778 922  (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, τους πελάτες της (εφεξής «Πελάτες» ή «Πελάτης»), ότι η ίδια ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα µε τα κατωτέρω:

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και από πού;
α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, µητρώνυµο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, υπηκοότητα, ημερομηνία, τόπο γέννησης κλπ. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιµες πηγές ή/και από δημόσια προσβάσιµα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. faceboook, twitter).
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιµες πηγές ή/και κοινωνικά δίκτυα.  
γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα µέλη, εκκαθαριστικά σημειώματα κλπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε κατ΄ εντολή σας, είτε από δημόσια προσβάσιµες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κλπ.
 δ) Δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων µελών της οικογένειάς σας, που υποβάλλονται στην Εταιρεία από εσάς, µε δική σας πρωτοβουλία.
ε) Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων (ενδεικτικά ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κλπ.). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων µε αυτή, από δημόσια προσβάσιµες πηγές όπως Δικαστήρια κλπ.
στ) Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας του Πελάτη, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address).
Σημειώνεται ότι, µε εξαίρεση τα δεδομένα σας υπό (α) και (β) ανωτέρω, που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας µε την Εταιρεία, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από το είδος της σύμβασης που είτε θα συναφθεί, είτε υφίσταται µε την Εταιρεία, ή/ και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

2. Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τα προαναφερθέντα, που συλλέγονται τίθενται υπό επεξεργασία για τη συμμόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών ή Δικαστηρίων, όπως και την προάσπιση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια:
α) Τα υπό (α) και (β) ανωτέρω για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυµβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας (πώληση εμπορευμάτων) την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεών µας προς εσάς.
β) Σε περίπτωση χορήγησης πίστωσης, τα υπό (γ) έως και (ε) για:
i. την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται η Εταιρεία να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει,
ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής,
iii. την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη σύμβαση/τις συμβάσεις σας µε την Εταιρεία,
και iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην Εταιρεία ποσών από τη λειτουργία της σύμβασης/των συμβάσεων σας µε αυτήν.
γ) Δεδομένα, όπως κυρίως τα υπό (η) ανωτέρω για την αποτροπή της απάτης κατά της Εταιρείας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

3. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:
α) Στους υπάλληλους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) σας µε την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.
β) Σε φορείς στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, λογιστές ή λογιστικά γραφεία, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
γ) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
δ) Σε εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
Δύναται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Εφόσον έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη συγκεκριμένη χώρα, ή
β) εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ή
γ) σε περίπτωση που η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης µε εσάς, οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδομένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται, ή
δ) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση της Εταιρείας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή δικαστική απόφαση, ή
ε) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας µε τους κανόνες, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, ή
στ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Σημειώνεται ότι για την εκπλήρωση ιδίως των υπό (δ) ή (ε) ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται να διαβιβάσουµε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν µέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση µε την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής σύμβασης µε οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Εταιρεία ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης µε αυτήν εταιρείας, που σας αφορούν άμεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση µε την Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή µορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Ι) Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σημειώνονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης(-εων), ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση αυτής(-ών). Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία µας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας µε οποιονδήποτε τρόπο.
ΙΙ) Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, όπως και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Εταιρεία, στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 39, Ιωνία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57008, ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): [email protected], ή τηλεφωνικά στον αριθµό: +30 2310 778 922.
Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν συνεπάγεται επιβάρυνσή σας. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, µπορούµε είτε να σας ζητήσουμε να αναλάβετε το σχετικό κόστος για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά.

7. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία για την ασφάλεια των δεδομένων σας, διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και της επεξεργασίας τους, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέμιτης επεξεργασίας, φυσικής και λογικής ασφάλειας, πρόληψης απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention) και “back up” εκτός Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.